Consell escolar – 5 març 2015

Comparteix!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
La informació d'aquesta entrada és molt antiga, ha caducat o ja no és vàlida per la seva marcada temporalitat.

El passat dijous 5 de març varem fer un CONSELL ESCOLAR on es parlaren dels següents punts:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

S’aprova i s’explicita que:

 • En relació a la resolució beques menjador, s’ha concedit només una beca, de les deu que es varen demanar. La resta no han estat concedides per no haver complit els requisits (haver quedat un 70% dels dies com a mínim) o per puntuació baixa en el barem global. Com a novetat, s’envia per trimestre, enlloc d’anualment.
 • A més, respecte a les Proves IAQSE, s’enviarà una carta adjunta a cada família per notificar els resultats de les proves que els alumnes que actualment cursen quart varen fer l’any passat.

 2. Petició de desdoblament dels grups de segon

 • S’ha parlat amb l’inspector i ha derivat el tema de desdoblament/suport a la Direcció General de Planificació i Centres, ja que no era competència seva.
 • L’equip directiu ha intentat posar-se en contacte en diverses ocasions amb la Direcció General de Planificació i Centres i el Servei d’Escolarització sense que hagi rebut cap tipus de resposta fins el moment.
 • Per altra banda, el professorat de primer cicle ha fet un escrit deixant clares les mancances de professorat de suport i demanant l’ajut del Consell Escolar per poder fer pressió a la Conselleria i que aquesta dóni resposta a les necessitats dels grups de segon.
 • L’APIMA s’ofereix per a fer arribar una petició a la Conselleria d’Educació perquè posi solució a aquesta problemàtica.
 • A més, s’acorda que l’equip directiu es reunirà amb els pares de segon per explicar la situació en què es troben els grups i aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

 3. Seguiment de les activitats extraescolars i serveis del centre (APIMA)

S’informa que hi ha hagut un canvi amb la monitora de patinatge degut a incompatibilitat horària.

Es fa una mitjana dels alumnes que acudeixen a extraescolars:

 • 70 alumnes – menjador
 • 45 alumnes – anglès a primària
 • 46 alumnes – anglès a infantil
 • 8 alumnes – taewkondo
 • 6 alumnes – futbet
 • 15 alumnes – ball
 • 32 alumnes – aloha
 • 7 alumnes – aprendre a aprendre
 • 16 alumnes – ceràmica
 • 13 alumnes – patinatge

4. Criteris rellevants de centre per admissió d’alumnes curs 15/16

S’acorda seguir amb la mateixa puntuació que l’any passat:

 • Fills monoparentals: 0,3
 • Germans parts múltiples: 0,4
 • Alumnes amb discapacitats auditives, sensorials i motriu: 0,3

5. Precs i preguntes

 • L’APIMA ha entregat una carta a l’ajuntament on es demanen millores pel centre (aparcaments, obertura carrer, millorar entrada escola, millores al pati d’infantil). La regidora informa que no estan previstes als pressuposts d’enguany i que per tant no es podran dur a terme de moment.
 • Ultraportàtils: la conselleria va dotar a l’escola amb els portàtils, però no va dotar de carretó per guardar-los. L’escola comprarà un moble amb rodes per guardar-los, i dos pares de l’escola s’encarregaran del muntatge i la configuració de forma gratuïta.
 • Escola matinera: es destinarà el pressupost assignat per la Conselleria a l’escola matinera per comprar llibres, hi haurà un racó de lectura i es comprarà un carro amb rodes perquè es pugui treure el temps d’esplai, i així els alumnes que vulguin podran llegir durant aquest temps. A més, quan es vagin renovant els llibres, els antics quedaran a la biblioteca de l’escola.
 • Dotació del centre: davant la preocupació de les famílies que l’escola no hagi estat dotada de tota l’equipació amb que hauria de comptar, l’equip directiu informa que tot ha arribat excepte la infraestructura de parc del pati d’infantil.
 • Aportació famílies: en resposta a les demandes de justificació de les aportacions de les famílies, l’equip directiu informa que a més del material fungible de classe (pintures, cartolines, plastilina, etc) i fotocòpies, també s’ha emprat l’aportació per millorar l’equipament del centre (tarima de l’aula de música, ordinadors, mobiliari de plàstica, llibres biblioteca, etc.).

Potser també t'interessa...